Late Stalinism: the aesthetics of politics

Convener: Oliver Ready (St Antony's)

Speaker: Evgeny Dobrenko (Sheffield)

dobrenko